نویسنده = کریمی، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی - فرهنگی زنان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-34

خدیجه کریمی؛ زینب برجی نژاد