نویسنده = برجی نژاد، زینب
تعداد مقالات: 2
1. حق مهریه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

کاهرکامدم سورن ماریاتو؛ زینب برجی نژاد


2. تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی - فرهنگی زنان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-34

خدیجه کریمی؛ زینب برجی نژاد