نویسنده = ماریاتو، کاهرکامدم سورن
تعداد مقالات: 1
1. حق مهریه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-34

کاهرکامدم سورن ماریاتو؛ زینب برجی نژاد