نویسنده = یوسفی نجف آبادی، کوثر
تعداد مقالات: 1
1. نقش تغافل در تحکیم روابط زوجین

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-44

مرضیه انصاری؛ کوثر یوسفی نجف آبادی