اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

سید محمود کاویانی

رئیس مجتع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

مرضیه سادات سجادی

مطالعات زنان مربی/ استاد همکار

mssajjadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عالیه آذر طوس

مطالعات زنان دانش پژوه

fatemevahidi_74yahoo.com

رقیه سادات بهادر

مطالعات زنان دانش پژوه

tahera.nazara.90gmail.com

زهرا تشکری

تفسیر علوم قرآن مربی/ مدیر گروه علمی - تربیتی مطالعات زنان

zrtashakorigmail.com

ساره جبری

مطالعات زنان دانش پژوه

nbnqvigmail.com

اسما جمعه

مطالعات زنان دانش پژوه

mardeeyah.smgmail.com

راضیه حسنی

مطالعات زنان دانش پژوه

fatemeh.abedi18gmail.com

نور الزهرا الخنسا

مطالعات زنان دانش پژوه

borji.nezadgmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com