اعضای هیات تحریریه

اسامی اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفباست.

مدیر مسئول

فاطمه کبری متولیان

مطالعات زنان مربی/ معاون پژوهش مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

مدیر داخلی

سارا شفیعی

روان شناسی مربی/ مدیر اداره امور پژوهشی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

angoman.hodagmail.com

کارشناس نشریه

الهام خبازی نژاد

روان شناسی/ اخلاق کارشناس نشریات تخصصی

angoman.hodagmail.com

سردبیر

مرضیه سادات سجادی

مطالعات زنان مربی/ استاد همکار

mssajjadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

مرضیه آراپونت

مطالعات زنان دانش پژوه

mardeeyah.smgmail.com

زاهده بتول

مطالعات زنان دانش پژوه کارشناسی

nbnqvigmail.com

زینب برجی نژاد

تفسیر علوم قرآن مربی

borji.nezadgmail.com

زهرا تشکری

تفسیر علوم قرآن مربی/ مدیر گروه علمی - تربیتی مطالعات زنان

zrtashakorigmail.com

فاطمه عابدی

مطالعات زنان دانش پژوه

fatemeh.abedi18gmail.com

طاهره نظری

مطالعات زنان دانش پژوه کارشناسی

tahera.nazara.90gmail.com

فاطمه وحیدی

علوم قرآن/ ادیان ابراهیمی مربی/ استاد همکار

fatemevahidi_74yahoo.com