بررسی موانع و راهکارهای ازدواج آسان از منظر اسلام

نویسنده

چکیده

این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی، موانع و راه­کارهای ازدواج آسان از منظر اسلام را بررسی می­کند. پس از بیان و توضیح مفهوم نکاح، اهمیت و جایگاه ازدواج و اهداف آن بیان می­شود که عبارت است از تشکیل خانواده، تکامل شخصیت انسان، افزایش رزق و روزی، ایجاد آرامش، حفظ عفت و افزایش ایمان. پس از بیان این موارد، انواع ازدواج از نظر نوع نیاز و حکم تکلیفی آن، موانع ازدواج آسان و راه­کارهای آن مثل واسطه­گری، رواج فساد و ازدواج نابهنگام بررسی می­شود.

کلیدواژه‌ها