درباره نشریه

نشریه تخصصی پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده در تاریخ 29/11/1397 به شماره ثبت 84712 از وزارت ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرد.