علل و پیامدهای روابط فرازناشویی

نویسنده

چکیده

ﺟﺎﻣﻌ­ﺷﻨﺎﺳﺎن، ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی مهم ﺧﺎﻧﻮاده را، ﺗﻨﻈﯿﻢ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ، اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ رواﻧﯽ، ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ، ﺟﺎﻣﻌ­ﭘﺬﯾﺮی و ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت می­دانند. ﺑ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده در ﭘﺮورش ﻣﻌﻨﻮی را ﻧﯿﺰ اﻓﺰود. ﺗﺤﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده در دھﮫ­ھﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. در ھ ﺟﻮاﻣﻊ، ﺑ وﯾﮋه ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ، ازدواج ﺑﺮ ﭘﺎﯾ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐ در آن، ھﺮ دو ھﻤﺴﺮ متعهد می­شوند ﻧﺴﺒﺖ ﺑ یکدیگر وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻠ ﺧﯿﺎﻧﺖ، زﻣﺎﻧﯽ رخ می­دھﺪ ﮐ در ازدواﺟﯽ ﮐ طﺮﻓﯿﻦ متعهد ﺑ ﺗﮏھﻤﺴﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از آنها به طور ﻣﺨﻔﯿﺎﻧ، تعهد را ﻧﻘﺾ کند. ﻓﺮدی ﮐ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪه، ﻧ تنها اﻋﺘﻤﺎدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑھﻤﺴﺮش ﺧﺪﺷ­دار می­ﺸﻮد، ﺑﻠﮑ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش ﺑﺮای درک دروغ، ﺗﮑﺎن­دھﻨﺪه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع­طﻠﺒﯽ، ھﻮﺳﺮاﻧﯽ و ازدواج ﻣﺠﺪد ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑﺎﻋﺚ از ھﻢﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺮد ﯾﺎ زن، ﺑ ﻓﺮﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد، ﺑﺎ زن ﯾﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و راﺑﻄ ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺳﺴﺖ می­کنند. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺮوت، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﻘﺎم و زﯾﺒﺎﯾﯽ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑ رواﺑﻄﯽ ﺧﺎرج از ﭼﺎرﭼﻮب رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها