جایگاه و نقش زن در آرامش خانواده

نویسنده

چکیده

خانواده اولین نهادی است که فرد در آن رشد می‌کند. خانواده تنها نهاد فطری و طبیعی است و شرط پویایی و استواری آن وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است. زن در خانواده نقش برجسته­ای دارد و در سلامت فرد و اجتماع نیز تأثیرگذار است. به­دلیل جایگاه زن، خانواده نیز یکی از مهمترین محیط­های مؤثر بر سلامت جسمی و روانی افراد است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش زن در آرامش­بخشی خانواده است. برای تحقق این امر ضروری است مؤلفه­های خانواده از منظر دینی تبیین شود. همچنین باید نقش‌های مادری، خواهری، دختری و همسری زن روشن شود. روش تحقیق از نوع توصیفی است و با تتبع در منابع روایی و قرآنی صورت گرفته است. پس از انجام پژوهش حاضر مشخص شد که نقش زن در آرامش خانواده شامل عشق­ورزی به همسر، پاکیزگی و آراستگی، خانه­داری، سازگاری و تفاهم است.

کلیدواژه‌ها