نقش زنان در زمینه‌سازی ظهور

نویسندگان

چکیده

ظهور منجی از اعتقادات ادیان آسمانی است. باتوجه به خاتمیت دین اسلام و آموزه­های مذهب شیعه این امر با تأکیدات بیشتری بیان شده است، پس انسان‌ نسبت به امام عصر خود وظایفی دارد. نقش زنان در عصر ظهور به­علت جایگاه ویژه آنها در خانواده نقشی بی­بدیل است. بنابراین، آگـاهی آنها از نقش‌های خاصشان در عرصه خانواده و جامعه می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسـلی بامسئولیت و پر‌انگیزه شود. تبیین جایگاه و رسالت زنان در فراهم کردن مقـدمات ظهور حضـرت مهـدی (عـج) براساس فرامین قرآن و سنت از مباحثی است که به­طور مستقل کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر نقش زنـان در تقویت بینشی خود و تربیت نسـل منتظر و همچنین تأثیر فعالیت­های آنها در حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی درزمینه­سازی ظهور را بررسی می­کند. بااستفاده از منابع روایی، اخلاقی و تربیتی ابتدا جایگاه زنان در جامعه اسلامی و همچنین جایگاه آنها در عصر مهدویت بررسی می­شود و سـپس مسئولیت‌های زنان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی در بسترسازی قیام حضرت و برپایی دولت کریمه مهدوی  بیان می­شود.

کلیدواژه‌ها