حق اشتغال زن در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل

نویسنده

چکیده

در طول تاریخ، اشتغال زنان همواره از مسائل چالش­برانگیز بوده است .همزمان با صنعتی­شدن جوامع اروپایی، گسترش کارخانه­ها و رونق بازار تولید ومصرف، مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت. با ورود زنان به عرصه عمومی و مشارکت بیشتر اجتماعی، وضع قوانین اشتغال زنان برمبنای قواعد نظام سرمایه­داری بر پایه کسب سود بیشتر به مسائل مهم کنفرانس­ها و مجامع جهانی تبدیل شد، اما در نظام اسلامی ایران براساس مبانی فقهی و حقوقی شریعت که مبنایی الهی دارد، شرایط اشتغال زنان به­طور ویژه و با درنظرگرفتن مصالح فردی، اجتماعی و خانوادگی لحاظ شده است. نوشتار حاضر، حق اشتغال زن در نظام اسلامی ایران و اسناد بین­المللی را بررسی می­کند.

کلیدواژه‌ها